Η τεχνολογία μετασχηματίζει τον χώρο του treasury

Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η EY Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων (Hellenic Association of Treasurers), έδειξε ότι το 63% των συμμετεχόντων treasurers και στελεχών τμημάτων treasury, αναγνωρίζουν ότι οι υλοποιήσεις τεχνολογικών λύσεων στον χώρο του treasury -της διαχείρισης, δηλαδή, των ροών χρήματος, κεφαλαίου και των σχετικών κινδύνων- έχουν πλέον ενταχθεί στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησής τους, καθώς είναι ικανές να προσδώσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό.

Η έρευνα, με αποδέκτες τα μέλη του Συνδέσμου, αποτυπώνει ότι οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία σήμερα στην αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών, αλλά και στην ενοποίηση της πληροφορίας, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τους treasurers, στην προσπάθεια να εκπληρώσουν έναν διευρυμένο ρόλο στην επιχείρηση. Ωστόσο, παρατηρείται ότι αν και αναγνωρίζονται τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η χρήση της τεχνολογίας στη λειτουργία του treasury, ένα ποσοστό 29% δεν έχουν εντάξει κάποια σχετική υλοποίηση στο άμεσο στρατηγικό τους πλάνο, ενώ ένα 6% διατηρούν κριτική στάση απέναντι στα πραγματικά οφέλη.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους για το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, διατυπώνεται ως βασική προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες, η επανεξέταση της γενικότερης στρατηγικής του treasury και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών που το διέπουν (50%). Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τον τομέα της τεχνολογίας, η επαναξιολόγηση και η βελτίωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (34%), καθώς και η εγκατάσταση ενός εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος (treasury management system – TMS) που θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του treasury (34%), είναι ψηλά στην ατζέντα. Επίσης, η υλοποίηση αυτοματισμών (27%) που θα αφορούν συγκεκριμένους τομείς του treasury (πχ, πληρωμές, ταμειακός προγραμματισμός, κά), καθώς και η εκμετάλλευση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων (22%), όπως το RPA και τα advanced analytics, αποτελούν, μεταξύ άλλων, βασικές προτεραιότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων (83%), μπορεί να συντελέσει στην αυτοματοποίηση των υφιστάμενων χειροκίνητων διαδικασιών, αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κινδύνου, με τον περιορισμό των ανθρώπινων λαθών και τη βελτίωση του εσωτερικού πλαισίου ελέγχου (59%). ‘Αλλα οφέλη που μπορούν να προκύψουν, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους (49%) του treasury, αλλά και οι δυνατότητες πρόσβασης σε αναγκαία πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (47%).

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι οι επαγγελματίες του treasury προσδοκούν -με ποσοστά άνω του 60%- πως τομείς, όπως η εκτέλεση των πληρωμών, οι διαδικασίες του back office (επιβεβαίωση και εκκαθάριση συναλλαγών, αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών, κά), η λογιστική παρακολούθηση, το κομμάτι του reporting και η διαχείριση ρευστότητας, να έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, σε ποσοστό 70%, αναγνωρίζεται ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης των σχέσεων με τις τράπεζες, δεν θα επηρεαστούν ή θα αυτοματοποιηθούν μερικώς.

Ως μεγαλύτερο εμπόδιο για την οποιαδήποτε υλοποίηση, για το 66% παραμένει το κόστος, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται δυσκολία στον ποσοτικό προσδιορισμό των οφελών από οποιαδήποτε τέτοιου είδους επένδυση. Ο συνδυασμός των τελευταίων δύο παραγόντων, πολύ συχνά δυσκολεύει την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της υποστήριξης από την ηγεσία της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τα οφέλη των επενδύσεων τεχνολογίας, κυρίως εξαιτίας των έμμεσων πλεονεκτημάτων που φέρνουν στην επιχείρηση (48%), ενώ μόλις το 9% δηλώνουν ότι μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοιους υπολογισμούς με ευκολία.

Η απόφαση για την εγκατάσταση ενός TMS ή την υλοποίηση λύσεων που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές του treasury, εξαρτάται συνήθως από τη δομή και τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε οργανισμού, ενώ και το κόστος παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 56% έχουν ήδη επιλέξει ή προσανατολίζονται σε ένα TMS, ενώ το 44% προτιμούν, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, την υιοθέτηση μικρότερου μεγέθους τεχνολογικών λύσεων, σαν πιο κατάλληλες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τους στόχους και τις ανάγκες που αναμένουν οι επαγγελματίες του χώρου να καλύψουν μέσω μίας υλοποίησης TMS. Σε αυτό το πλαίσιο, η υλοποίηση ενός treasury management system έχει σαν πρωταρχικό στόχο την κάλυψη αναγκών σχετικών με την καθημερινή παρακολούθηση των επιπέδων του «ταμείου» (87%), τη διαχείριση της ρευστότητας (73%), τις δυνατότητες συνδεσιμότητας με τις τράπεζες (73%), καθώς και τον μελλοντικό ταμειακό προγραμματισμό (73%). Επίσης, σημαντικές είναι για τις επιχειρήσεις, σε ποσοστό 53%, οι δυνατότητες που παρέχονται από τέτοια συστήματα αναφορικά με την ενοποίηση και την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης των πληρωμών.

Must read

Related Articles