Η “Σπείρα” του ΕΚΕΤΑ, με ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΔΙΠΑΕ, ΠΑΜΑΚ και ΠΔΜ

Ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Μεταφοράς Τεχνολογίας ξεκίνησε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Με την επωνυμία «ΣΠΕΙΡΑ» το νέο αυτό σχέδιο δράσης προβλέπει την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και της εμπειρίας του ΕΚΕΤΑ προς όφελος του ιδίου και τεσσάρων ακόμη οργανισμών που βρίσκονται στη φάση συγκρότησης των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας.

ΕΚΕΤΑ, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση του πλούσιου ερευνητικού έργου τους και την ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Με 166 εκ. ευρώ χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020, συμμετοχή σε εκατοντάδες εθνικά ερευνητικά προγράμματα κι υπογραφή συμβολαίων με τη βιομηχανία αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ισχυρό πόλο διεξαγωγής ερευνητικής δραστηριότητας. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα έχει οδηγήσει και σε υψηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες  μεταφοράς τεχνολογίας. Μόνον την τελευταία πενταετία το ΕΚΕΤΑ κατέθεσε 16 αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υλοποίησης 451 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών έρευνας προς τη βιομηχανία, ενώ σήμερα λειτουργούν 19 spin off εταιρείες του ΕΚΕΤΑ.

Η συνεχής και σταθερή ανάπτυξη του Κέντρου επέτεινε την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας. Το 2021, το ΕΚΕΤΑ επικαιροποίησε σχετικές πολιτικές και διαδικασίες και εκπόνησε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων, την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομική επιχειρηματικότητα με ορίζοντα επταετίας. Μέσω του νέου σχεδίου δράσης το ΕΚΕΤΑ επεκτείνει και αναβαθμίζει
ποιοτικά τη δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας. Στρέφεται σε δράσεις μεγάλης κλίμακας και συνεργατικού τύπου.

Εκτός από δράσεις που αποβλέπουν στην εκπαίδευση και δικτύωση των ερευνητών του και των στελεχών της δομής, το νέο σχέδιο δράσης αξιοποιεί τις υφιστάμενες δομές και την εμπειρία του ΕΚΕΤΑ ως ώριμου φορέα προς όφελος όχι μόνο του ιδίου αλλά και των ακόλουθων σημαντικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών που δεν διαθέτουν επί του παρόντος ώριμες διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΠΑΕ, ΠΑΜΑΚ και ΠΔΜ. Οι παραπάνω
φορείς έχουν αναγνωρίσει τη σημαντική δυναμική που έχουν σε θέματα αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους με πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής με ισχυρή εταιρική ταυτότητα και μεγάλη εμβέλεια, θα δώσει λύση στο πολυδιάστατο πρόβλημα της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα καλύψει υφιστάμενες ελλείψεις και θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας. Με τη συστηματοποίηση των διαδικασιών, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών και τη δημιουργία ισχυρής ταυτότητας, η Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΕΤΑ θα ενισχύσει την επικοινωνία της με
επιχειρήσεις και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να υποστηρίξει την δικτύωση των πέντε φορέων και την αξιοποίηση των ώριμων τεχνολογιών τους δημιουργώντας αξίες, αποτελέσματα και εισροές που θα διασφαλίσουν τη μελλοντική σταθερότητα και βιωσιμότητα της συνεργασίας τους.

Τον Δεκέμβριο 2021, το σχέδιο δράσης «ΣΠΕΙΡΑ» υποβλήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τον Απρίλιο του 2022 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση αρχικά των δράσεων πουπροβλέπονται κατά τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησής του, με την ένταξη της πράξης με Κωδικό
ΟΠΣ 5150060, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίας 2014-2020».

Πηγή: grtimes.gr

Must read

Related Articles