Οι κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2018, μετά από μια δεκαετία, είχαν πλέον αυξηθεί στα προ κρίσης επίπεδα. Αύξηση σημειώθηκε και στις ιδιωτικές επενδύσεις για Ε&Α στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα το 2017 αυξήθηκε η απασχόληση του προσωπικού σε Ε&Α. Ο συνολικός δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, διαμορφώθηκε στο 1,13%, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από τα στοιχεία που δημοσίευσε και απέστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στη Eurostat. Πέρυσι οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανήλθαν σε 1.141,62 εκατ. ευρώ (δείκτης GBARD), το υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε κατά τη δεκαετία 2008-2018, με αμέσως προηγούμενο αυτό του 2008 (1.028 εκατ. ευρώ), ενώ το 2017 οι πιστώσεις αυτές ήσαν 884,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development) καταγράφει τις πιστώσεις των κρατικών προϋπολογισμών που δεσμεύονται για σκοπούς Ε&Α και χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο για τη μέτρηση της προτεραιότητας και της στόχευσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε Ε&Α. Το ποσοστό του δείκτη επί του ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 0,62% το 2018, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ28 (0,64%) και η Ελλάδα βρέθηκε στην 11η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28. Το ποσοστό του δείκτη GBARD στις εγχώριες δημόσιες δαπάνες έφθασε το 1,32% πέρυσι, επίσης προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ28 (1,4%) και η Ελλάδα ήταν επίσης στην 11η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28.

Αύξηση παρουσίασαν και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία δαπανών Ε&Α για το 2017, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες ανήλθαν σε 2.038,43 εκατ. ευρώ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο τομέας των επιχειρήσεων είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Ε&Α. Στον τομέα αυτόν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 994,04 εκατ. ευρώ ή σχεδόν το 50% των συνολικών δαπανών στη χώρα. Ακολούθησαν ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (576,85 εκατ. ευρώ), ο κρατικός τομέας (451,14 εκατ. ευρώ) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (16,4 εκατ. ευρώ).

Η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α το 2017 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν “θέσεις” πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε κατά περίπου 14%, σε σχέση με το 2016, για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 19% για τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2017 ανήλθε σε 47.585 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 35.000 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα των επιχειρήσεων.