Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τύπου Airbnb, με τους παραβάτες μάλιστα να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα τα οποία ανέρχονται μέχρι και σε 5.000 ευρώ, ποσό που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση εντοπισμού επανάληψης της ίδιας παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ είναι αντιμέτωποι και με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Η πλατφόρμα «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως είχε ήδη επισημάνει η «Ν», άνοιξε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπόχρεοι καλούνται να βάλουν με μια συγκεντρωτική δήλωση όλες τις εισπράξεις από τα μισθωτήρια που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ενώ στη συνέχεια ακολουθείται η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ απλώνει και στην πράξη τα «δίχτυα» της στη συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων, με στόχο να εντοπίσει πρωτίστως την απόκρυψη εισοδημάτων και τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος που δεν δηλώνεται, ζημιώνοντας έτσι τις εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διασταυρώσεις στοιχείων θα είναι «σαρωτικές» και στο υπουργείο θεωρούν ότι κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει εισοδήματα, αφού ήδη υπάρχει συνεργασία με τρεις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, από τις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να αντλεί όλα τα στοιχεία και να εντοπίζει τους παραβάτες που προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι τα όργανα της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εντοπίζουν τους «διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του νόμου όχι μόνο μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, αλλά με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ζητούν και τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του μέτρου είναι να διαπιστωθεί αν οι υπόχρεοι έχουν υποπέσει στις εξής παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής της δήλωσης

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας διαμονής, ή της συμφωνηθείσας αξίας συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος, ή ακύρωσης της διαμονής, ή καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας, υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής». Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» (αρχικές, τροποποιητικές) υποβάλλονται μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο «Διαχειριστή» μοναδικού αριθμού καταχώρησης.