Οι έξι χώρες που δεν σέβονται τη Συνθήκη Σένγκεν

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδίκασαν την συνεχιζόμενη εφαρμογή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. εξαιτίας της ανεπάρκειας του ισχύοντος κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και της έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλληλεγγύης και κατανομής των ευθυνών.

Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συνθήκης Schengen εγκρίθηκε με 439 ψήφους υπέρ, 157 κατά και 80 αποχές. Η συμφωνία Schengen μεταξύ των 26 κρατών μελών καταργεί τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να «προωθούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στη λειτουργία του χώρου Schengen, την αλληλεγγύη και τη συνοχή», αναφέρουν τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, σήμερα, έξι χώρες εφαρμόζουν ελέγχους στα σύνορά τους: Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κατασκευή φυσικών φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φραχτών μεταξύ κρατών μελών και υπενθυμίζει ότι «αμφισβητεί τη συμβατότητα τέτοιων ενεργειών με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν».

Παράλληλα, ζητάει την ανάληψη μιας σειράς δράσεων:
«Χρειάζεται μία ευρωπαϊκή μόνιμη, ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να βελτιώσουν τη συλλογή των στοιχείων και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εθνική διαχείριση πόρων και ικανοτήτων συνοριακού ελέγχου

Τα κράτη μέλη χρειάζεται να διασφαλίσουν ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, όταν εκδίδεται απόφαση επιστροφής

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις επιστροφής που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος, αντί να λαμβάνουν νέα απόφαση επιστροφής ή να επιστρέφουν τον παράτυπο μετανάστη στο πρώτο κράτος μέλος έκδοσης

Διασφάλιση επαρκών υποδομών, συνθηκών στέγασης και διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων και των οικογενειών με ανηλίκους, καθώς και των γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση
Μεταρρύθμιση και προσαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) για να μπορεί να αντιμετωπίζει ταχέως νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία παιδιών που κινδυνεύουν ή αγνοούνται, την άμεση και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις επιστροφής».

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν και καλούν το Συμβούλιο να εγκρίνει την ένταξή τους.

Τονίζουν ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν, όπως η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, οι συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα και ένα νέο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής στοιχείων εισόδου/εξόδου.

Ο εισηγητής Carlos Coelho (EΛΚ, Πορτογαλία)δήλωσε: «Το Σένγκεν σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία. Αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η έκθεση αυτή παραθέτει, για πρώτη φορά, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του καθεστώτος Σένγκεν. Δυστυχώς, η διάγνωση δεν είναι καλή. Πρέπει να επιστρέψουμε το Σένγκεν στους πολίτες μας. Το μήνυμά μας προς τα κράτη μέλη είναι εξίσου ισχυρό: πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες, όχι μόνο με εκείνους που θέλουν.»

Εκτιμάται ότι το κόστος της μη εφαρμογής του Σένγκεν για δύο χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 δισ. ευρώ για όλες τις χώρες που το απαρτίζουν. Εάν όλες οι χώρες επανεισαγάγουν μόνιμα τους ελέγχους στα σύνορα, το κόστος για 10 χρόνια θα κυμανθεί περίπου στα 100-230 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transnational Institute (TNI), οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατασκευάσει τείχη και συνοριακά εμπόδια μήκους άνω των 1.200 χλμ. με κόστος τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Must read

Related Articles