Ένα κείμενο συμπερασμάτων σχετικά με τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο ενέκρινε τις προηγούμενες ημέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο κείμενο των συμπερασμάτων επισημαίνεται η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θωρακίσει περαιτέρω τους πολίτες της έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο. Στο ίδιο κείμενο, η Ένωση δεσμεύεται να εξακολουθήσει να ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Τονίζει δε τη σημασία που έχει ένας παγκόσμιος, ανοικτός, ελεύθερος, σταθερός και ασφαλής κυβερνοχώρος, στον οποίο εφαρμόζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Το Συμβούλιο εκφράζει, ταυτόχρονα, τη σοβαρή ανησυχία του για την αυξημένη ικανότητα τρίτων κρατών και μη κρατικών παραγόντων να αναλαμβάνουν κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο. Καταδικάζει δε απερίφραστα την κακόβουλη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως στα περιστατικά με το Wannacry και το NotPetya, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρή βλάβη και οικονομική ζημία εντός και εκτός των συνόρων της Ε.Ε.

“Τέτοια περιστατικά αποσταθεροποιούν τον κυβερνοχώρο, καθώς και το φυσικό κόσμο, καθώς μπορούν εύκολα να αποσταθεροποιηθούν και να προκαλέσουν τυχαία γεγονότα”, σημειώνει, τονίζοντας ότι η χρήση των ΤΠΕ για κακόβουλους σκοπούς είναι απαράδεκτη, καθώς υπονομεύει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τα οφέλη που προσφέρει το Διαδίκτυο και η χρήση των ΤΠΕ.

Η Ε.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει να εργάζεται, εντός του ΟΗΕ και άλλων κατάλληλων διεθνών φόρουμ, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των εθελοντικών μη δεσμευτικών προτύπων, κανόνων και αρχών υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο. Τονίζει δε ότι θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς πλαισίου Δικαίου για τον κυβερνοχώρο και ιδίως του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Συμπεράσματα
Πιο αναλυτικά, στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, η Ε.Ε. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της σχετικά με το πλαίσιο για μια κοινή διπλωματική απάντηση στις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη συνεργασία και τη σταθερότητα, καθορίζοντας τα μέτρα στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε., που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κακόβουλων δραστηριοτήτων. Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι ο διασυνδεδεμένος και σύνθετος χαρακτήρας του κυβερνοχώρου απαιτεί από κοινού προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την τεχνική κοινότητα, τους χρήστες και τον ακαδημαϊκό κόσμο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αναγνωρίσουν και να αναλάβουν τις συγκεκριμένες ευθύνες τους , ελεύθερο, ασφαλές και σταθερό κυβερνοχώρο.