Ενδείξεις ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Σύμφωνα με την Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group το μέγεθος αγοράς των ειδικευμένων καταστημάτων και αλυσίδων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2008, με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή αντιστράφηκε από το 2009 και μετά, με την αγορά να υποχωρεί συνεχώς την περίοδο 2009-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7,8%. Ωστόσο, το 2016 η αγορά ανέκαμψε παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Στη χώρα μας, ο τομέας της εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εφοδιάζεται κυρίως μέσω των γνωστών αλυσίδων καταστημάτων (καταστήματα τα οποία λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα και ελέγχονται από τον ίδιο φορέα), καθώς επίσης και από αγοραστικούς ομίλους αλλά και συνεταιρισμούς ηλεκτρολόγων. Πέραν αυτών, στην αγορά δραστηριοποιούνται και τα μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά καλύπτουν μικρό μόνο μέρος της συνολικής ζήτησης.

Η εγχώρια ζήτηση του ηλεκτρολογικού υλικού επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της οικοδομικής/κατασκευαστικής δραστηριότητας και γενικότερα την πορεία των επενδύσεων. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες μειώθηκε την περίοδο 2010-2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%. Επίσης, από την επεξεργασία των δεδομένων των οικοδομικών αδειών προκύπτει εντυπωσιακή συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία την περίοδο 2008-2015 κατέγραψε πτώση 83% (βάσει όγκου).

Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων που λειτουργούν από τις εταιρείες που παρουσιάζονται στην μελέτη παρουσίασε ανάκαμψη τελευταία, από 220 τον Απρίλιο του 2015 σε 227 το Δεκέμβριο του 2016 (αύξηση 3,1%). Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της ταχείας επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων των δυο μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, σε σχέση με την καταγραφή του έτους 2010, το πλήθος καταστημάτων μειώθηκε σημαντικά.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση του μεγέθους της αγοράς, ο βασικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, σχάρες/κανάλια, μπαλαντέζες, διακόπτες) αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για το 2016 (65%).

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι το μέσο περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,14% την τελευταία πενταετία, για ένα μεγάλο δείγμα εταιρειών του κλάδου.
Περαιτέρω, συντάχθηκαν και ομαδοποιημένοι ισολογισμοί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. Για τη διετία 2015/14 υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών 35 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίες καλύπτουν μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών των εξεταζόμενων καταστημάτων.

Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,23% το 2015/14, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 4% το ίδιο διάστημα. Οι συνολικές πωλήσεις των 35 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 5,82% το 2015/14. Περαιτέρω, το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε εντυπωσιακά (κατά 35,8%), με συνέπεια τα κέρδη (προ φόρου) να αυξηθούν κατά 52,7% το 2015/14.